Scope liên quan trực tiếp bởi Lexical Environment bởi scope liên quan đến phạm vi truy cập của biến.

Mời bạn ghé đọc bài viết Lexical Environment trước nếu bạn chưa có dịp đọc nha.

Bài viết này sẽ tìm hiểu thêm về scope và các loại scope trong JavaScript.

Scope là gì?

Scope (tiếng Việt là “phạm vi”) là phạm vi được xác định nơi mà bạn có thể truy cập vào biến.

Scope determines the variables accessibility (visibility)

Các loại scope trong JavaScript

Có 3 loại scope trong JavaScript:

– Block Scope (có từ ES6)

– Function Scope hay Local Scope

– Global Scope


Ở ES5, chỉ có hai scope là Function Scope và Global Scope

– Scope của function gọi là Function Scope

– Scope bên ngoài function gọi là Global Scope, tương ứng với khai báo biến với var

Tức là:

– trong function → biến thuộc Function Scope

– bên ngoài function → biến thuộc Global Scope

Ví dụ:

// a in global scope
var a = 5;

function x () {
  // b in function x scope
  var b = 10;
  console.log(b);
}

console.log(a); // 5
x() // 10

Hình bên dưới minh họa hai loại scope này:

Chiếc khung màu đen thể hiện phạm vi của từng loại scope.

– Khung bọc màu tím là phạm vi của hàm x, hay function x scope.

– Khung bọc màu xanh là phạm vi của global, hay global scope.


Ở ES6, JavaScript giới thiệu thêm hai cách khai báo biến với let, const (đọc thêm về var, let, const mình ở đây) đi kèm đó là một loại scope mới – block scope.

Khi bạn khai báo một biến với let, const trong một block, được hiểu là bọc trong một cặp {} , thì biến này nằm trong block scope đó.

Ví dụ:

var a = 5;
let b = 10;

function x() {
  let c = 15;

  if (c > 5) {
    let d = 0;
    console.log('hello from d');
  }
}

x();

Thử đặt một breakpoint và quan sát trên debugger:

Ở Global có a là 5, Local có c là 15, Block có d là 0 tương ứng với 3 scopes mình đã đề cập.

Vậy b đang ở đâu? Bạn có thấy b đang thuộc một nơi gọi là Script ?

Thực ra thì b vẫn đang thuộc global scope. Chỉ là vì nó được khai báo với let và được nằm trong một vùng nhớ riêng gọi là Temporary Dead Zone (TDZ) nên được mô tả khác trên debugger ở một tab gọi là Script. (đọc thêm ở blog này)

Bạn có thể chứng minh được b vẫn thuộc global scope vì tại dòng được debug, vẫn có thể truy cập vào b được. Tuy nhiên bạn không thể truy cập vào b từ window , ví dụ window.b

Hình bên dưới minh họa ba loại scope ở ví dụ trên: